USENIX Security ’22 – Yijing Liu, Yan Jia, Qingyin Tan, and Zheli Liu, Luyi Xing ‘How Are You… – Security BoulevardUSENIX Security ’22 – Yijing Liu, Yan Jia, Qingyin Tan, and Zheli Liu, Luyi Xing ‘How Are You…  Security Boulevard

Source…